Categoriearchief: aardbevings

De fakkeloptocht van 19 januari 2018 bracht de ommekeer voor Groningen

vismarkt

 

 

 

 

 

 

De Vismarkt in Groningen, vrijdag 19 januari 2018. Een koude, regenachtige avond, maar het weer voorkomt niet dat circa 12.000 mensen samenkomen om te protesteren tegen de gaswinning in de provincie. Tijdens de erop volgende fakkeloptocht scanderen ze door de straten: “Genoeg is genoeg… GAS TERUG!”

De deelnemers realiseren zich dan nog niet dat ze geschiedenis schrijven. Al jarenlang worden acties gevoerd tegen de gevolgen van de gaswinning, en de slechte afhandeling van de aardbevingsschades. Maar een recente zware aardbeving met opnieuw duizenden schades, doen de protesten opnieuw opvlammen.

En eindelijk realiseren politici dat ze er niet meer onderuit kunnen. Dat het roer om moet. Dat je de Groningse bodem niet tot elke prijs kunt leegpompen. Dat er een einde komt aan het gastijdperk, na ruim vijftig jaar. Dat het bestaande energiemodel van Nederland niet kan blijven bestaan.

De regering opent op 19 maart 2018 een onafhankelijk schadeloket voor benadeelden. Waardoor gedupeerden niet langer worden dwarsgezeten door de NAM bij de schade-afwikkeling. En neemt op 29 maart 2018 het historische besluit om de gaswinning in Groningen per 2030 – of zoveel eerder als mogelijk is – te beëindigen.

Met de moed der wanhoop trotseerden Groningers de kou om voor de zoveelste keer hun stem te laten horen. En het heeft gewerkt. De optocht werd uiteindelijk de opmaat voor de energietransitie die in Nederland gaat plaatsvinden. Van duurloos naar duurzaam. De plaatjes van deze avond zullen in de geschiedenisboeken belanden. Dankjewel, dat jullie erbij waren. Dankjewel organisatoren.

 

 

Persoonlijke conclusies over afwikkeling aardbevingsschade Groningen

Ik heb zojuist vijf betrokken leden van de Tweede Kamer mijn persoonlijke input gemaild over de gang van zaken met betrekking tot de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen, ten behoeve van het Kamerdebat van 16 januari 2018. Na vele gesprekken met slachtoffers van de bevingen heb ik deze volksvertegenwoordigers op de hoogte gebracht van wat wij zelf hebben ervaren en wat mij ter ore is gekomen, met daaraan gekoppeld mijn persoonlijke conclusies.

Het voert te ver om de hele brief hier af te drukken maar ik vermeld hier de conclusies die ik heb getrokken.

– NAM / CVW / experts in opdracht van NAM doen er zoveel mogelijk aan om het schadeproces te vertragen / dwarsbomen in de hoop dat gedupeerden het opgeven

– experts houden elkaar en NAM de hand boven het hoofd om hun eigen belangen veilig te stellen, het belang van de gedupeerden is daaraan ondergeschikt

– veel Groningers zijn niet mondig genoeg om voor hun belangen op te komen met als gevolg veel persoonlijk leed

– er zijn inmiddels zoveel instanties dat mensen niet meer weten welke weg te bewandelen om hun schade uitgekeerd te krijgen

– enkele partijen (experts en CVW) verdienen veel geld met deze schades en hebben er belang bij het proces eindeloos te rekken

– vanuit de politiek worden al jaren forse statements gemaakt (provinciebestuur, Tweede Kamer, ministers: “dit moet nu anders / beter”) maar vervolgens gebeurt daar niets mee, het proces verzandt bij NAM / CVW / Nationaal Coordinator

– het principe van “bewijsvermoeden”/omkering bewijslast is weliswaar nu bij wet vastgelegd maar NAM  gaat gewoon door met schades te benoemen als c-schades

– Nationaal Coordinator “coordineert” niet, past ook het bewijsvermoeden niet toe, je moet in plaats daarvan zelf overal achteraan bellen

– er is kennelijk bij de overheid geen pressiemiddel om de partijen daadwerkelijk in beweging te zetten en de zaak los te trekken.

– ook neemt de overheid zelf geen verantwoordelijkheid om gedupeerden tegemoet te komen, terwijl de overheid ook tot de aandeelhouders van de gaswinning behoort.

Ik heb mijn brief afgesloten met het succes wensen van de Kamerleden in dit debat, en de hoop uit te spreken dat ze Groningen niet laten wegrotten tot één grote achterstandswijk.

UPDATE dd 16-1-2018: Ik heb serieuze / betrokken reacties ontvangen van Tweede-Kamerleden van SP, PvdA, VVD en CU. Helaas nog geen reactie van GroenLinks maar deze partij zet zich wel in voor Groningen. Van het CDA een standaard-bevestiging van ontvangst. VVD-Kamerlid mw. D. Yesilgöz meldt dat de VVD hard aan een oplossing werkt.

UPDATE dd 20-1-2018: Gisteravond hebben we met 12000 mensen een fakkeloptocht gehouden door het centrum van Groningen. De opkomst was zo groot dat de voorste deelnemers alweer terug waren op de Vismarkt toen de laatste deelnemers nog moesten vertrekken. Hartverwarmend.

Gesprekken met CVW en taxatiebureau leveren vooralsnog niets op

PIETERBUREN, 16 juni 2016 – Een overleg het Groninger Taxatie Bureau bv uit Leek (GTB), de Groninger Bodem Beweging (GBB), het Centrum Veilig Wonen (CVW) en K Jol heeft vanmiddag niets opgeleverd. Jol heeft diverse scheurtjes in zijn woning in Pieterburen en claimt dat dit onterecht is gekwalificeerd als niet-bevinggerelateerde schade. Hij eist dat het rapport gemaakt door Groninger Taxatie Bureau bv wordt herzien en dat hierbij gedegen onderzoek plaatsvindt, o.a. hoe de bewuste beving (30 september 2015 in Hellum, magnitude 3.1) tot schademeldingen heeft geleid in de omgeving, c.q. hoe de beving zich heeft voortgeplant door de bodem. Het Groninger Taxatie Bureau wijst deze eis af met de mededeling dat de afstand Pieterburen-Hellum 30 km bedraagt en een beving volgens GTB nooit tot schade kan leiden over zo’n afstand. De Groninger Bodem Beweging en Jol zijn het oneens met deze opvatting.

 

CVW wijst erop dat Jol een contra-expertise kan aanvragen. Jol vindt echter dat de door CVW aangewezen expert, in dit geval GTB, met een gedegen schaderapport moet komen. Verder… indien er een contra-expertise plaatsvindt moet de contra-expert hierover in gesprek met het Groninger Taxatie Bureau, en dit bureau kan zeker niet als onafhankelijk worden gekwalificeerd na het meningsverschil.

 

Het CVW ontkent dat rond juli 2015 instructie aan taxateurs zou zijn uitgevaardigd om schades zoveel mogelijk te benoemen tot C-schades. Naar aanleiding van uitspraken van de betreffende taxateur had Jol hierover op zijn blog gepubliceerd. Dit leidde tot reacties van andere bevingsbenadeelden die vergelijkbare verhalen van andere taxateurs te horen kregen.

 

Inmiddels heeft ook RTV Noord een item gewijd aan het functioneren van het CVW (link).

 

UPDATE  dd. 29 augustus 2016.  Het Groninger Taxatie Bureau heeft zich op zijn website beklaagd over de wijze waarop wij uitspraken van zijn expert in onze blog hebben weergegeven. Directeur Pieter de Vries is boos, zegt hij. Wij blijven er echter bij dat de door ons weergegeven uitspraken inderdaad zo door de expert zijn gedaan, en een getuige was hierbij aanwezig die dit bevestigt. Excuses aan ons adres zouden op zijn plaats zijn in plaats van verontwaardiging en boosheid. Groninger Taxatie Bureau en CVW roepen deze publiciteit over zich af door zo te handelen, en het is niet onze keuze om een aardbeving te voelen en vervolgens een “expert” over de vloer te krijgen die zijn mond voorbij praat over een dubieuze wijze van schade afhandelen.

UPDATE dd. 30 augustus 2016. Wij hebben vandaag een gesprek gehad met Frank van Alphen, manager schade-afhandeling van het CVW, en hierin nogmaals het voorstel gedaan om de expertise van de schade opnieuw te laten uitvoeren, met uitsluiting van het Groninger Taxatie Bureau. Tevens hebben wij het CVW erop gewezen dat de gekozen handelwijze leidt tot commotie, vragen in het parlement, een opdracht van het parlement om schade-afhandeling onafhankelijker van de NAM te realiseren, een steeds verder afnemend draagvlak voor het CVW onder de bevolking en schrijnende gevallen van inwoners die hun bevingsschade niet krijgen uitgekeerd. CVW gaat niet akkoord met ons voorstel en wil ons alleen de bestaande procedure met een contra-expert aanbieden. CVW weigert inzicht te geven in de geografische verdeling van schademeldingen na de beving te Hellum. CVW wijst erop dat er weliswaar dossiers zijn die tot ontevredenheid leiden bij benadeelden maar dat het merendeel van de dossiers tot tevredenheid van schademelders zou worden afgehandeld.

UPDATE dd 31 augustus 2016. Samenvatting van het overleg met Centrum Veilig Wonen.  Geachte heer van Alphen, Hierbij een samenvatting van ons gesprek gehouden op 30 augustus 2016 te uwer kantore.
– cvw gaat niet in op mijn verzoek het dossier 109436 opnieuw te starten met uitsluiting van het Groninger Taxatie Bureau wegens dubieuze/ondeskundige uitspraken. Ik betreur dit, dit is immers een kans om het incident met GTB achter ons te laten.

– ik zal (onder protest) de bestaande procedure inzake dit dossier vervolgen (contra-expertise aanvragen).
– ik lever binnen twee weken na het gesprek het formulier in voor de contra-expertise, jullie handelen dit dan verder af.
– ik verwerp de handelwijze van cvw en Groninger Taxatie Bureau die erop gericht lijkt de aardbevingsschades zoveel mogelijk in de “C-categorie” te kwalificeren waarna de eigenaren zelf de schades moeten betalen en herstellen. Ik wijs cvw erop verantwoordelijk te zijn voor talloze gevallen van aardbevingsschade die niet correct worden afgehandeld, met veel menselijk leed als gevolg.
– u heeft kennis genomen van de publikatie “Centrum Veilig Wonien houdt schadebedrag zo laag mogelijk” (RTV Noord, 17 juni 2016). Ik heb kennis genomen van jullie reactie op deze publikatie.
– cvw weigert mij geografische gegevens beschikbaar te stellen van binnengekomen schademeldingen na de bewuste beving te Hellum. Deze informatie kan relevant zijn om vast te stellen hoe de beving zich heeft voortgeplant in de ondergrond.
– cvw stelt mij de meetgegevens van de sensoren beschikbaar (1 x 1 km grid) met betrekking tot de bewuste beving, hiertoe krijg ik van jullie de URL van namplatform gemaild.
Met vriendelijke groet,

Opereren de taxateurs van CVW wel of niet onafhankelijk bij het opnemen van aardbevingsschade?

NOTE 1: Naar aanleiding van de berichten op RTV Noord en sociale media krijgen we reacties van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Prima, mail ons uw ervaringen. Vermeld altijd wel uw naam, adres, postcode en telefoonnummer. We kunnen uw reactie anoniem verwerken. Enkele van de reacties vindt u onderaan dit blogbericht. 

NOTE 2: Op verzoek van de directie van het betrokken taxatiebureau, hebben wij in dit bericht de naam van het bureau en de naam van de taxateur verwijderd. Dit om reden van privacy van de betrokken taxateur. Bovendien wekken de reacties die wij ontvangen, de suggestie dat deze gang van zaken ook bij andere taxatiebureaus zou voorkomen.

NOTE 3: op 16 juni heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen ons, de directie van het taxatiebureau en Frank van Alphen, manager schade-afhandeling van het CVW.

NOTE 4: Er zijn inmiddels diverse uitzendingen geweest over dit onderwerp, voorbeeld: Brandpunt, RTVNoord, NPO Uitzending gemist, “Centrum Veilig Wonen stuurt bewust op het zo laag mogelijk houden van de schade.” (RTV  Noord)

NOTE 5: In de Tweede Kamer wordt een onderzoek geëist naar deze misstanden.

NOTE 6: Uit onderzoek van RUG, GGD en Gemeente Groningen blijkt dat inmiddels 100.000 Groningers schade hebben van de aardbevingen, en dat veel schades niet worden erkend door het CVW. Zie artikel op NOS.NL

X is taxateur bij het Taxatiebureau Y. Hij  vertelt dat zijn werkgever een taxatiebureau in Groningen heeft opgericht om te kunnen profiteren van de extra business die is ontstaan door het grote aantal schades die de bevingen in Groningen veroorzaken. “En je kunt daar alleen aan meedoen als je ook in Groningen bent gevestigd. Vandaar dat we een nevenvestiging hebben geopend in de provincie Groningen. We krijgen nu opdrachten toegeschoven van het Centrum Veilig Wonen, dat de taxaties bij schadegevallen coördineert.”

X brengt ons een bezoek omdat onze boerderij bij de beving van 30 september 2015 in Hellum (3.1 op de schaal van Richter) schade heeft opgelopen. “Dat vinden we geen ramp”, zeggen we tegen hem, “Als het maar wordt opgelost. We hebben geen probleem met een beving. Als de veroorzaker maar opdraait voor alle schade.”

De taxateur loopt om het pand heen en neemt foto’s van de scheurtjes in het stucwerk. Terloops vragen we aan hem, hoe hij nu kan vaststellen tot hoe diep de scheurtjes zitten. “Dat kunnen we niet,” zegt taxateur X. “We mogen zelfs niet eens destructief onderzoek doen. We zijn er ook niet voor om de omvang van de schade vast te stellen, alleen om na te gaan of het is veroorzaakt door bevingen of door iets anders. Als het bevingsschade is, moet het later worden gecontroleerd en moet een andere expert de omvang van de schade vaststellen.”

Een verhelderende uitleg van schade-expert X. Maar hoe kan hij nu zien of een scheurtje het gevolg is van een aardbeving of van iets anders? “Ja, dat is heel complex, het hangt samen met heel veel factoren. Bijvoorbeeld: zijn er bevingen geweest in de omgeving op het moment dat de schade werd vastgesteld, hoe hebben de trillingen zich door de bodem voortgeplant, zijn er andere huizen met schade in de omgeving, wat is de oriëntatie van het huis ten opzichte van hoe de beving zich heeft voortgeplant? Je zult er verbaasd van staan wat voor invloed dat nog kan hebben. Het ene pand kan bij een beving zwaar beschadigd raken, terwijl het andere pand schadevrij blijft doordat het in een hoek van 90 graden ten opzichte van het andere huis staat.”

X belooft uit te zoeken welke beving mogelijk de schade kan hebben veroorzaakt. “Dit kunt u terugvinden in het rapport dat ik binnen zes tot acht weken ga toesturen. Maar u moet er wel van uitgaan dat alle schades worden afgewezen. Als u toch iets toegewezen wilt hebben, moet u een contra-expertise aanvragen.”

We vragen om uitleg. X: “In het verleden was het zo dat schadeclaims wat al te gemakkelijk werden toegewezen. De NAM draaide dan op voor de schade. Ook ging men ervan uit dat als ze de mensen wat geld gaven, dat ze dan niet zouden klagen en het allemaal wel okay zouden vinden dat er bevingsschade was. Nu was dat bij kleine bedragen geen probleem, maar er kwamen ook grotere schades en de NAM kwam voor hoge kosten te staan omdat het toekennen van kleine schades een precedent geschapen had. Daarop heeft men de koers gewijzigd, en nu wijzen we de schades standaard af, en als mensen iets toegewezen willen krijgen moeten ze maar een contra-expertise laten doen, een second opinion door een andere expert.”

We vinden dat vreemd. Immers, van een expert verwachten we een onafhankelijk oordeel: is een schade bevings-gerelateerd of niet? We suggereren dat de onafhankelijkheid van een expert wel discutabel is omdat het bureau door het CVW (Centrum Veilig Wonen) is ingehuurd, en teveel toegewezen schades er toe zou leiden dat ze geen expertise-opdrachten toegewezen zouden krijgen. X:  “Ach, u kunt altijd een contra-expertise aanvragen.” We zijn het met deze opstelling niet eens, maar we zullen het rapport afwachten.

We ontvangen het rapport van X op 28 april 2016, een week na het opnemen van de schade. Het rapport is heel teleurstellend. Alle schade wordt toegewezen aan andere oorzaken zoals zetting, verzakking en ondeugdelijke constructie van het huis. We hadden die verhaaltjes natuurlijk al vaak genoeg gelezen van de Groninger actiegroep Schokkend Groningen, en nu maken we het zelf eens mee.

Wat ook opvalt in het rapport: de expert heeft geen enkele moeite genomen om zich ervan te vergewissen of voor de meldingsdatum bevingen voorgedaan hebben die wellicht gerelateerd kunnen worden aan de schade. Het is gewoon dom knip- en plakwerk met wat foto’s waarbij bij elke foto is geschreven dat de schade niet bevingsgerelateerd is. Wat een teleurstelling… X doet inderdaad wat hem is opgedragen door de opdrachtgever: alle schade toewijzen aan andere factoren. Verder zitten er allerlei slordigheden in het rapport.

We bellen X maar eens op op zijn mobiele telefoon. Hij begrijpt wat we bedoelen met de omissie van de bevingsinformatie. Ons eerdere recente gesprek zit hem nog vers in het geheugen. Inmiddels hebben we zelf op de website van het KNMI de bijbehorende bevingsgegevens gevonden die onze schade heeft veroorzaakt, en vertellen dit aan X. “Oh ja,” reageert hij. “De beving van 30 september in Hellum. Die herinner ik me wel, daar was meer schade van. Goed dat u dit heeft opgezocht. Ik ga dit in het rapport opnemen.” X belooft ook de andere foutjes in het rapport op te lossen. “U hoeft dan niet te vragen om een contra-expertise. Ik ga het rapport herzien en dan lever ik het opnieuw in bij het CVW.”

Omdat de taxateur op dit moment eigenlijk al ons vertrouwen heeft beschadigd, sturen we hem voor de zekerheid een bevestiging van ons telefoongesprek:

“Geachte heer X,

Ik ontving via CVW uw expertiserapport bevingsschade, 

meldingnummer 109436, op 28 april 2016 n.a.v. uw schade-opname
dd 21 april 2016. Ik heb net telefonisch contact met u gehad waarin ik de volgende opmerkingen hierover heb gemaakt:
– ik verbaas me over de snelle oplevering van het rapport, u had toegezegd e.e.a. uit te zoeken (bijvoorbeeld: beving
voorafgaand aan datum schademelding, zijn er meerdere
schademeldingen na deze beving) en dat ik dit over zes weken

kon verwachten,
– het rapport wekt de indruk van “standaard rapportage met knip en plakwerk” waarbij alle schades worden toegeschreven
aan constructiefouten, verzakkingen en dergelijke. In de meeste gevallen niet onderbouwd.
– tijdens het opnemen van de schade meldde u reeds “standaard wijzen we  alles af, in het verleden zijn schades namelijk
te gemakkelijk toegekend, en als u toch de schade vergoed wilt hebben moet u maar een contra-expertise aanvragen”
of woorden van gelijke strekking. Ik vind dat u als expert zo niet te werk kunt gaan, ik verwacht van u een onafhankelijke
opstelling.
– wij hebben samen de schades opgenomen waarbij ik op diverse plaatsen heb aangegeven dat schades na de laatste
beving waren verergerd. Dit is niet terug te vinden in het rapport.
– een van de schades betreft een scheur in de linker zijgevel onder een
raam. Bij de laatste beving is het stucwerk

eraf gevallen en duidelijk zichtbaar dat de voeg is gescheurd. Dit is niet
terug te vinden in het rapport.

– van een van de schades heb ik in uw bijzijn de verf eraf gekrabd zodat u kon zien dat ook de onderliggende laag
beschadigd was, u heeft hiervan een foto gemaakt, deze zou u in het
rapport opnemen maar dit is niet gebeurd.

– u zou nagaan aan welke beving deze schade gerelateerd zou zijn omdat er volgens u geen zware aardbevingen hebben
plaatsgevonden de afgelopen tijd. Uw bevindingen zou u in het rapport
vermelden, dit heeft u niet gedaan.

– ik heb inmiddels zelf uitgezocht dat de laatste beving die schade
veroorzaakte op 30 september 2015 was, magnitude

3.1 op 3 kilometer diepte te Hellum, de schade als gevolg hiervan heb ik
op 5 oktober 2015 bij het CVW gemeld.

Wij spraken zojuist telefonisch af dat u het rapport gaat herzien en
opnieuw inlevert bij CVW. Ik dring er bij u

op aan dat u zich als expert onafhankelijk opstelt en dat niets in het
rapport zal wijzen op een vooringenomen door

CVW of anderen opgelegd standpunt. “

Zo, denken we, lekker duidelijk, we leggen hiermee vast wat we telefonisch hebben afgesproken met X. Zodat daarover geen misverstand kan bestaan.

Maar X schendt ons vertrouwen opnieuw. Hij blijkt onze afspraak niet te willen nakomen.  We krijgen van hem de volgende email:

“Hierbij mijn reactie op onderstaand mailbericht (puntsgewijs) en
bijbehorende telefonische onderhouden:

– Tijdens de inspectie heb ik aangegeven dat het rapport via het CVW per mail wordt verstrekt en dat dit maximaal
6 tot 8 weken zou duren.
– U gaf aan oktober 2015 (oorspronkelijk) melding bij het CVW te hebben gedaan van schade, hierbij heb ik ook de
beving Hellum 3,1 (30-9-2015) in mijn beoordeling meegenomen.
– Bij elk van de schades opgenomen in het rapport is/zijn de meest
waarschijnlijke oorzaak/oorzaken vermeld, bevingen

hebben geen significante invloed hierop gehad.
– Tijdens de inspectie heb ik aangegeven altijd voorafgaand de gegevens
(afstand bevingen, kracht bevingen, uitslagen

sensoren e.d.) op te zoeken en te bestuderen (als voorbereiding op …), ik zal dan ook nimmer hebben aangegeven
“standaard wijzen we alles af … indien u schade wilt vergoed moet u maar een contra-expertise aanvragen”; tijdens
de inspectie heb ik wel aangegeven dat de specifieke schade aan uw
woning hoogstwaarschijnlijk niet als bevingsgerelateerd

zal worden beoordeeld, dit gezien het specifieke schadebeeld, kracht en
afstand van de bevingen en de beschikbare

sensorgegevens (totaalbeeld).
– Alle geïnspecteerde schades zijn in het rapport opgenomen.
– Schade linker zijgevel onder raam (stucwerk eraf gevallen) is opgenomen als schade nummer 8, het alsnog eraf vallen
van het stucwerk is te wijten aan bestaande beschadiging stucwerk wat
nimmer is gerepareerd waardoor weersinvloeden

vrij spel hebben.
– De schade waarbij u (later) het stucwerk heeft verwijderd betreft schade 10 aan de achtergevel, betreffende schade
is gewoon in het rapport opgenomen.
– Beving Hellum kracht 3,1 op meer dan 31 km afstand zal geen
bevingsschade veroorzaken, aangezien de afstand wel

(erg) groot is (dit wordt ondersteund door sensorgegevens –> betreffende beving had tot circa Stedum nog – erg
minimale – effecten).

Gezien het bovenstaande blijf ik bij mijn beoordeling en zal het
inspectierapport niet worden herzien. Indien u

van mening bent dat bepaalde schades toch echt zijn veroorzaakt of
(significant) beïnvloed door bevingen, heeft

u het recht een
contraexpertise aan te vragen. Ik wil u verzoeken hierover dan contact op te nemen met uw contactpersoon

bij het CVW, te weten S.”

Daar sta je dan met je standpunt “bevingen zijn prima zolang de schade maar betaald wordt.”

We bellen X nog even op zijn mobiele telefoon. En zeggen dat we niet gelukkig zijn met wat hij schrijft in zijn mail. We hadden immers een duidelijk afspraak. En de bewering “beving 30 september 2015 had ik in mijn rapport meegenomen” is pertinent onwaar omdat wij X zelf op deze beving moesten wijzen nadat hij het rapport had opgesteld.

X heeft dit dus niet meegenomen in zijn rapport, en liegt daarover nu ook, in plaats van zijn excuses aan te bieden en zijn rapport te corrigeren zoals afgesproken. Sterker, hij heeft helemaal niks opgezocht, en het rapport kennelijk haastig in elkaar geflanst. Wij vinden het een flutrapport.

Moeten we nu boos zijn op meneer X? Hoewel hij ons onheus behandelt en daarmee schade berokkent, is hij waarschijnlijk slechts een schakel in een systeem waarbij de Groningse burgers om de tuin worden geleid en zelf voor de bevingsschade moeten opdraaien. Een ieder die meewerkt aan dit systeem, zou zich echter achter de oren moeten krabben of hij nog wel hieraan wil meewerken.

En tegen Groningers zeggen wij: accepteer niet dat je zo wordt behandeld door de “experts”.

Enkele reacties (namen en adressen bij ons bekend):

Hier soortgelijke ervaring. Taxateur zit aan de keukentafel met droge ogen te vertellen dat de opdracht voorheen was om alles ruimhartig te beoordelen. In de zomer van 2015 is de opdracht geworden: zoveel mogelijk afwijzen. Hoezo expert? Hoezo onafhankelijk?

Ik zit al 2 jaar verwikkeld in een strijd met de NAM. Ik heb een 2 onder 1 kap woning, mijn  buurman heeft ruim 15000 schade vergoed gekregen  aan dezelfde  muren als ik. Bij mij wordt het afgewezen. (Buurman heeft jaar eerder dan ik een schademelding gedaan).

Onze woning in Kloosterburen heeft in eerste instantie 14000 euro schade opgelopen door de bevingen. Dit geld is ook uitgekeerd door de NAM. Tijdens de voorbereidingen voor de reparaties door de aannemer, is er nog een muur gescheurd. We hebben hiervan opnieuw melding gemaakt. Toen de expert hiervoor kwam werd dit beoordeeld als niet-bevinggerelateerde schade omdat de NAM inmiddels de normen had aangescherpt. De werkzaamheden liggen nu stil omdat we niet weten wat de extra schade is en of we de aannemer wel kunnen betalen.

Ook wij hebben dezelfde problemen met het CVW. Het systeem van schaderegeling klopt gewoon voor geen meter. Degene
 die het geld moet uitkeren beslist of er wel dan niet sprake is van aardbevingsschade. Dreigt het potje met geld
 op te drogen, dan wordt de wel kraan dichtgedraaid en wordt alles afgewezen. Zo krijgt de ene buurman, die net eerder
 heeft gemeld wel een uitkering en blijft de andere buurman met de kosten zitten.
 Er moet gewoon een onafhankelijke instantie komen, bv een aardbevingskamer bij de rechtbank, die een beslissing
 neemt over de aardbevingsschade. Nu wordt dit overgelaten aan arbiters, maar hoe kundig en onafhankelijk zijn deze
 mensen? De aardbevingsproblematiek is met name een juridisch probleem. Immers, ook een expert kan nooit vaststellen
 of een scheur is veroorzaakt door een aardbeving of door thermische schade. De scheur ziet er precies hetzelfde
 uit. Het gaat erom of je het causale verband tussen beving en schade kunt aantonen. Dat betreft een juridische vraag.
 Er wordt teveel waarde gehecht aan de waarnemingen van de "experts".
 Woon je in een aardbevingsgemeente /provincie Groningen en kun je bewijzen aan de hand van een rapport dat jouw
 huis scheuren heeft, dan moet de NAM maar bewijzen dat dit door thermische schade of anderszins is veroorzaakt.
 De schade expert die bij ons langskwam zei letterlijk dat ik niet zo moest zeuren omdat de NAM ook veel voor de
 provincie Groningen doet. Dat is mooi van de NAM, maar daarmee is mijn schade niet betaald.
 Ik vind het echt stuitend hoe er met de Groningers wordt omgegaan door de NAM en de overheid. Het draait alleen
 maar om het geld en niet om de veiligheid. Diep triest!

Vandaag, vrijdag 20 mei 2016 is de door het Centrum Veilig Wonen aangewezen schade taxateur ...  bij ons langs geweest. Hij heeft de schade opgenomen. Daarbij heeft hij gezegd dat er onlangs geen aardbevingen zijn geweest in Appingedam, waardoor de schade ontstaan zou kunnen zijn. Daarnaast vertelde hij dat als wij de schade vorig jaar hadden gemeld, de schade wel aangemerkt zou zijn geweest als aardbevingsschade(!!!). Dat zou te maken hebben met de strengere beoordeling van de NAM. Als de taxateur de schade wel als aardbevingsschade zou toewijzen, zou hij problemen krijgen met de NAM. Daarnaast was er nog een probleem. Daar waar wij wonen zou in een zogenaamd 'grijs' gebied liggen. Dat laatste verbaast mij ten zeerste, omdat wij volgens de contourenkaart, in het aardbevingsgebied wonen. 
Ik krijg sterk het gevoel dat wij met een kluitje het riet in worden gestuurd en dat het CVW (lees: NAM) ons in de kou laten staan.
Wat u schrijft in uw column is zeer herkenbaar. Wij hebben een woonboerderij nabij Pieterburen en zijn al sinds maart 2013 verwikkeld in schadeprocedures. Een eerste schade is vergoed, maar bij de tweede, veel grotere schade, loopt alles steeds weer vast. Rapporten spreken elkaar tegen, bevatten andere conclusies dan die bij de inspectie zijn getrokken, zijn onvolledig en bagatelliseren bepaalde schades; zo is een ‘lichte scheur in spacwerk’ in werkelijkheid een scheur die dwars door twee muren en de tussenliggende spouw heengaat. Wij worden hier zo langzamerhand echt ziek van. We hebben deze woonboerderij ruim 15 jaar geleden gekocht. Het is onze woonplek, onze werkplek én ons pensioen. Tot en met 2014 hebben we er alles aan gedaan om het gebouw in goede staat te brengen en te houden. Daar hebben we inmiddels een klein fortuin en al onze vrije tijd in geïnvesteerd. Toch proberen de schade-inspecteurs van alles om achterstallig onderhoud te vinden om onder schadeclaims uit te komen. Of ze zeggen dat we verkeerde materialen hebben gebruikt, zodat de scheuren eigenlijk onze schuld zijn. Of dat het gebouw op een slappe ondergrond staat, enfin, u kent de verhalen vast wel. We kunnen de verbouwing niet afmaken en niets repareren, want dan gaat er mogelijk ‘bewijsmateriaal’ verloren. We zitten de hele dag tegen scheuren aan te kijken en ontdekken regelmatig nieuwe. We kunnen niet weg want het gebouw is in deze staat niet te verkopen. Eigenlijk wíllen we hier ook helemaal niet weg, maar we hebben het gevoel dat we met ons huis en al in gijzeling zijn genomen en dat is bijzonder benauwend.
Reageer. (wij verwerken alleen reacties die zijn voorzien van naam, adres en telefoonnummer)